ၾကားသိသမွ်

သာေကတတြင္ ျပည္သူမ်ား ကိုဗစ္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ “ျပည္သူကျပည္သူကိုျပန္ေစာင့္ေရွာင့္ပါ” လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီ ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵၿပ

သာေကတတြင္ ျပည္သူမ်ား ကိုဗစ္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ “ျပည္သူကျပည္သူကိုျပန္ေစာင့္ေရွာင့္ပါ”

လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီ ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵၿပ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၅

အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီက ျပည္သူမ်ားကို ေအာင္စီဂ်င္ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေနာက္

ကိုဗစ္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး

ပစၥည္းမ်ားပါ ျဖတ္ေတာက္လာျခင္းေၾကာင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ “

ျပည္သူကျပည္သူကိုျပန္ေစာင့္ေရွာင့္ပါ” လႈပ္ရွားမႈလုပ္ေဆာင္ကာ mask မ်ား

လိုက္လံ ျဖန႔္ေဝၿပီး အၾကမ္းဖက္

စစ္ေကာင္စီ ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

crd