ၾကားသိသမွ်

ဆိုင်ကယ်သူခိုးတွေရဲ့လက်စွဲ မာစတာကီးအကြောင်းသတိပြုစရာများ

မည္သည့္ဆိုင္ကယ္ေသာ့အမ်ိဳးအစားကိုျဖစ္ေစ အလြယ္တစ္ကူဖြင့္ထုတ္နိုင္သည္။

ေသာ့အတြင္းရွိ ေၾကးပင္ကေလးမ်ားကို အလြယ္တစ္ကူက်ိဳးထြက္သြားေအာင္

အားျဖင့္လွည့္လိုက္႐ုံျဖင့္ ေသာ့အလြယ္တစ္ကူ ပြင့္နိုင္သည္။

ဆိုင္ကယ္ေသာ့အတြင္းရွိ ကီးလိုင္းမတူေစကာမူ အတြင္းမွ ကီးအျဖစ္ထည့္ထားေသာ

ေၾကးပင္မ်ားကိုအားျဖင့္လွည့္ၿပီးခ်ိဳးလိုက္႐ုံျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ေသာ့ကို အလြယ္

တစ္ကူပြင့္ေစပါသည္။မိမိတို႔ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဇက္ေသာ့ခတ္ထား႐ုံျဖင့္ စိတ္မခ်ရပါ။

ဇက္ေသာ့ခတ္ထားေသာဆိုင္ကယ္မ်ားကို အလြယ္တစ္ကယ္လွည့္ဖြင့္နိုင္သည္။

အရွည္ (ခန္႔မွန္း) ၄ လက္မေလာက္သာရွိၿပီး ဆိုင္ကယ္ခိုးယူမည့္သူက အလြယ္တစ္ကူ

အိတ္အတြင္းဖြက္ၿပီး ယူေဆာင္နိုင္ကာခိုးယူလိုေသာဆိုင္ကယ္အနီးေရာက္မွ

အိတ္အတြင္းမွ ထုတ္ၿပီး တစ္ခ်က္လွည့္႐ုံျဖင့္ ေသာ့ပြင့္သြားနိုင္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသူအေစာင့္မရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ မိမိဆိုင္ကယ္ကယ္ကို

စိတ္ခ်လက္ခ်ထားခဲ့ရန္ လုံးဝမသင့္ပါ။

မထားမျဖစ္ထားမည္ဆိုပါကလည္း ခ်ိန္းႀကိဳးေသာ့မ်ားျဖင့္ပါ ထပ္မံခတ္ထားသင့္ပါသည္။

တန္ဘိုးပိုရွိေသာထိုင္းဘီးမ်ားမွာ ဆိုင္ကယ္သူခိုးတို႔၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနပါသည္။

အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကရန္အတြက္ ဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပျခင္း သာျဖစ္ပါသည္။

#credit