ၾကားသိသမွ်

အာဏာမသိမ်းခင် (၁)ရက်အလိုလောက်က အမေစုရဲ့ ရေးသားထားခဲ့တဲ့သုံးသပ်ချက်စာ…

အာဏာမသ္ိမးခၿင (၁)ရကၾအလိုေလာကၾက ေအမစုရဲ့ ေရးသားထားခဲ့တဲ့သုံးသပ္ခၾက္စာ…

ညႇိႏျိဳင္းတယၦိဳတာ တဖကၷဲ႔တဖကႅိဳတိုးပိုေၾလႇာ့ လုပ္ၾကရတာပါ.။တဖကၠ_ပုံေေသ်ပာေနရင္ေတာ့ေတာင္းဆိုတာပါ.။

မညႇိဘူး ေမၾလႇာ့ဘူးေပးကိုေပးရမယၦိဳတဲ့ေသဘာပါ.။အႏၲီနဲ႔ကာ္ခုပၠ အၾလတ္ေသဘာေၾတ႕ဆုံခဲ့တာအႀကိမၾကႇိမ္ရြိ

ပါတၾယ.။အနႀတီ ျမတ္ေခၾက္ပးဖူးပါတယၾသဴက_ေခၚငးေတာေၾတာ္မာတယႀလိဳ႕.။ကာ်ခဳပၾဘဝ ်ခဳပ္ငြိ္မးခါနီး

သမၼတျဖဈခ်ငၾတယႀလိဳ႕ ေနရာေတာ္ငးဆိုတဲ့အခါ အနႀတီတို႔ဘကၾကညႇိႏျိဳ္ငးေပမဲ့ မရခဲ့ပါဘူး.။ဇႏၷဝါရီလ

(၂၈.၂၉.၃၀) အနီးကပ္ (၃) ရၾကၼာ (၂) ဘက္ ေ်ပာျခင့္ရပုဂၢိဳလ္ေၾတ အစၫ္းေအဝးလုပ္ေၾတ႕ဆုံၾေကပမယ့္

(၂) ရက္သာ လုပႅိဳက္ရပါတယ္။သမၼတကမဆ္ငးတဲ့_ေတာ္ငးဆိုမႈေၾကာ္င့ျပဲပၾက္ခဲ့ပါတၾယ.။ေျပညၾထာင္

စုေၾလၾတၾတာၾထဲျမာ ျပည္နယ္ပြည္မေၾလၾတၾတာၾထဲျမာ (၂၅%) ေနရာယူထားတၾယ.။စီးျပားေရးေၾတ_

အျခန္ေမဆာငၾဘဴး.။အန္ိမ့ဆုံးမီတာေခတာ္င_ေမဆာငၾကႇဘူး.။ဒုသမၼတ_ပုံေသယူထားတၾယ.။

တပၾဘတ္ေဂၾက္ငြ_စဈခၽျင့မၿရိဘူး.။တပၾတၽြငးဦးေေရတာ္င_စဈခၽျင့မရဘူး.။သူတို႔တပ္ မဲစာရင္း

စဈျခင့ၼရဘူး.။တနိုင္ငံလုံး ဘယ္ေနရာ ဘာခိုးလုပႅဳပႅိဳကၥဳံစမ္းျခင့ၼၿရိဘူး.။ေနာက္ေၾကာင္း်ပႏ္_ေအရး

မယူရဘူး.။ရာဇဝတၼႈၾကဴးၾလႏ္သဴေတာင္အရပၲရား႐ုံးက စဈျခင့ၼရဘူး.။အမႈက ဘယ္ေလာကၸဲျရင္းေနပါေစ

.တရားခံက သူတို႔ခိုင္းတဲ့သူဆိုရင္ ်ပဈဒါဏၡႀလိဳ႕မရဘူး.။အရာရာ_ဥပေဒအထကၾေကနၿပီးတဈနိုငၿငံ

လုံးအု်ပ်ခဳပၿဖိဳ႕_ေနရာလိုခ်င္ပြနၾတၾယ.။ေမပးရငၾလဳမယႀဆိဳတဲ့_အညံ့ဆုံးစိတ္ဓာတ္နဲ႔အနိုင္ရသူကို

_ဖ္မးဆီးၿပီးလုယူတၾယ.။ဒီေအ်ခေအေနၾတကို မသိၾကပဲ အႏၲီကပဲတည့္ေအာေငၼနသလိုလို ်ပၫၸက

ပညာျရင္ေမာငၸိႏ္းတို႔က ထင္ေၾကးေပးၾကတယ္.။( ်ပၫ္သဴ႕အစိုးရအုပ္္ခုပၡဲ့ရတဲ့ ၅ႏျဈတာအၿခိႏၧိဳတာ

အာဏာျရငၥဈတပႅက္ေအာၾကၼာပါ )အာဏာမသိမ္းခင္ စဈတပၠNLD ဆီ ၂ ခါ လာၿပီး ေတာင္းဆိုတယ္။

ပထမတဈခါလာေတာ့ကာ္ခုပ္သကၱမ္း ေနာကၳပ္ ၅ ႏၿဈ သကၱမ္းတိုးေပးဖို႔ အမိန႔္ေပးတယ္

။ေဒါေၾအာငၾဆ္နးစုၾကညၾကဒီကာ်ခဳပ္နဲ႔အဆေငၼ်ေပတာ့ျမႏ္းသိလို႔ တိုးေပးဖို႔ မ်ဖဈနိုငၻဴး၊

ဥေပဒအတိုင္းပဲ မင္းေအာျငႅိဳင္ ကာ္ခုပ္သကၱမ္း်ပည့္ရငၠာ္ခုပ္အသဈခန႔ၹိဳ႕ ၾသားမယႅိဳ႕ ေ်ပာလိုကၱယ္။

ဒုတိယတဈခါေဒါေၾအာငၾဆ္နးစုၾကၿည ဆီလာတၾယ။ ကာ်ခဳပၾအသဈခ္န႔ရၿင ကာ်ခဳပ္ပႈၾတ မ္ငးေအာငၾလႇိုင

ႀကိဳ သမၼတရာထူးေပးဖို႔ အမ္ိန႔ေပးတၾယ။ေဒါေၾအာငၾဆ္နးစုၾကညၾက သမၼတခ္န႔ဖို႔ လူေျရးၿပီးၾသားၿပီလို႔ေ်ပာ

ၾလၾတႅိဳကၱယ္။ေဒၚစုသာ အာဏာမက္ရ္ေငဒၚစုသာ ျပညၾသဴကို မ ကၽျည့ရ္င… သမၼတႀကီးကဦးမ္ငးေအာငၾလႇို္င၊

နိုငၿငံေတာ္ အတိုင္ပငၿခံပုဂၢိဳၾေလကဒါေၾအာငၾဆ္နးစုကၽျည၊ကာ်ခဳပၾကစိုးဝ္ငး ဆိုၿပီး လက္ဝါး်ခ်ငးရိုက္ပြီး

ဆကၾသႇားလို႔ ရတၾယ။ဒါေပမၾယ့ ဒါဟာ ဒီမိုေကရစီန္ညးလ္မးမကၾတဲ့ အပၽျင၊ျပညၾသဴေၾတ နဈနာနိုငၾတဲ့

ေျရ႕ေရးကို ျမငႀလိဳ႕၊စဈတပၠ နိုငၿငံအု်ပ်ခဳေပ္ရးျမာ ေဘယၾလာကႀထိ ေဝင္ရာၾက ေႏျာ္င့ၾယက္ေနသလဲ

ဆိုတာျပညၾသဴေၾတကို သိေစခ်ငႀလိဳ႕၊ ကမၻာကို သိေစခ်ငႀလိဳ႕ေအမ ေဒါေၾအာငၾဆ္နးစုၾကညၾက

အတိုင္ပငၿခံပုဂၢိဳၾလ ရာထူးကို စၽျန႔ၿပီး ေထာငၴဲ ဝျင္သားတာ်ဖဈတယ္။ေဒၚစု စဈတပ္နဲ႔ ရငၾကႇားေစ့တဲ့ေနရာျမာ

အက္န႔အသတ္ရြိတၾယ ဆိုတာကို ျပခဲ့တာပါပဲ။ေေဖဖ့တပ္ေမတာႀဆိဳၿပီး ေနရာတကာ ေအလႊာ့ေပးခဲ့တာ

မဟုတ္ပါ။ မတရားတာကို ဆ္န႔က်င္ပြီးျမနၾကနၾတဲ့ လ္မးကို ေျရးၾသားတာပါ။
Credit–