ၾကားသိသမွ်

အင္အားမမွ်တဲ့တိုက္ပြဲမွာေတာင္ ေနာက္မဆုတ္တမ္းရင္ဆိုင္ရင္း သိကၡာရွိရွိ အသက္စြန႔္သြားခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္း PDF လူငယ္ေလးေတြ(photo မ်ား)

ဒီပဲယင္း PDF နဲ႔ စစ္ေကာငၥီတပ္ေၾတ အ္ပန္အၾလႏၲိဳၾကၸဲ္ဖ်စၸားခဲ့စၪ္ျမာ စစ္ေကာငၥီ တပၹကၠ

အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ဝင္ေရာကၱိဳကၡိဳကၡဲ့ၿပီး တူးမီးေသနတၠိဳငၡဲ့တဲ့ PDF ေျေတအနနဲ႔ေကတာ့

အင္အား (၃၀) (၄၀) ဝန္းက္င္ေလာကၸဲၿရိခဲ့ပါတယ္။လူအင္အားခ္င္းလည္း မမၽၾသလို လက္နကၽၾအင္အားခ္င္

းလည္း ၾယဥႅိဳ႕မရနိုင္ေပမယ္႕ ဒီပဲယင္းနယ္သားေၾတရဲ့ ရဲရင့ၼႈေကတာ့ ခ္ီးက္ဴးစရ

ာေကာင္းၾလန္းပါတယ္။တပၧဳပၹိဳ႕သတိေပးေေနပမယ္႕ လုံးေဝနာကၼဆုတၻဲ အဆုံးထိ

တိုၾကၸဲဝင္ရင္းနဲ႔ပဲ အသၾကၥန္႕ၾသားတဲ့အထိကို သူတို႔ရဲ့ သတၱိက ေ္ပာေင္္မာၾကႅန္းခဲ့ပါတယ္။

အသက္ငယ္ငယ္ လူငယ္ေလးေေၾတပမယ္႕ ခံယူခၠၷဲ႔ စိတၶာေတၠတာ့ လကၹ္ား

ခါေလာကၸါတယ္။ဒီတိုၾကၸဲျမာ လက္ႏျေက္အကာင္းစားေၾတမၿရိဘဲ တူးမီးသာကိုင္ရတဲ့

PDF လူငယ္ေလးေၾတ ေအယာက္ (၂၀) ေက္ာၠၦဳံးခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ေကာငၥီေတပ္အနနဲ႔

ေသနတၱငၼကဘဲ RPG ေၾတနဲ႔ပါ ဆကၱိဳက္ ထုခဲ့တာေၾကာင္႕ အခုလိုအထိနာခဲ့ရတာပါ။

လက္နကၽျေကာင္းေၾတမၿရိ စစ္ေရးဗ္ဴဟာႁျမေကယ္ဝပမယ္႕ ယုံၾကၫၡၠၷဲ႔ မခံခ္ငၥိတ္ေၾတ

ေကတာ့ ေၾသးထဲျမာ အ္ပည့ၦိဳတာ အသကၷဲ႔ရင္းၿပီး သက္ေသ္ပၾသားခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္း

နယ္သားေလးေၾတရဲ့ ်ရဲစမ္းသတၱိေကတာ့ သမိုင္းေကာင္းအ္ဖစၷဲ႔ က္န္ရစၡဲ့ဦးျမာပါ။ေ်နဦး

ကစခဲ့တဲ့တ္ေလာနၽျေရးဟာ မိုးဦးေရာကၡ္ိႏၴိလည္း မၿပီးဆုံးနိုင္ေသးပါဘူး။ ဘယ္ေလာကၸဲ

သံသရာျရညၽျရည္ ဒီမိုေကရစီခရီးကို အဆုံးထိေၾလ္ာက္ၾကဖို႔ အားလုံးက တညီတညၾတၱည္

း ၿရိေနခဲ့ပါတယ္။ရင္းႏျီးေပးဆပၡဲ့ရတဲ့ အသက္ေၾသးေ်ခ္းေၾတကို အလဟႆမ္ဖစ္ေစ

ဖို႔ ္ပည္သူေၾတကလည္း ရတဲ့ေဖကၠန ဆန႔ၠ္င္တ္ေလာနၽျေနၾကဆဲပါပဲ။ အနယၷယ္အရပ္ရပ္

က PDF ေၾတကလည္း ္ပည္သူ႔ေအာ်ငၸဲကို ေအကာင္းဆုံးနည္းနဲ႔ယူေဆာငႅာေပးနိုငၹိဳ႕အ

ၾတက္ စစၸညာေၾတ ၾသားေရာက္သင္ၾကားၿပီး ၿမိဳ႕္ေပ္ပာကၠ္ားစစ္ေၾတ ဆင္ႏြြဲေနခဲ့ပါတယ္။

တိုင္း္ပၫၠ အကၹကၠိဳေရာကႅာသည့ၱိဳင္ ္ပည္သူေၾတဟာ အခ္င္းခ္င္းကူညီေဖးေမပးေနဆဲပါပဲ။

အရငၠထကၸိဳၿပီး စည္းလုံးၾသားတဲ့ ္ပည္သူေၾတရဲ့ညီညတၼႊုဟာ စစ္အာဏာျရငၠိဳ အ္မစ္္ပတ္္ဖုတၡၷိဳငၹိဳ႕

လကၷက္ေကာင္းတစၡဳ္ဖစႅာမယၦိဳတာ ေသခ္ာေနပါတယ္။

Photo Credit –