ၾကားသိသမွ်

ဟား၅ကောင်အဖွဲ့သားများမှတော်လှန်ရေး ရဲဘော်များကို ဝက်သားအချိန် ၅၀ ခန့်အသားဟင်းအတွက်လှူဒါန်း(ရုပ်သံ)

ဟား၅ကောင်အဖွဲ့သားများမှတော်လှန်ရေး ရဲဘော်များကို ဝက်သားအချိန် ၅၀ ခန့်အသားဟင်းအတွက်လှူဒါန်း(ရုပ်သံ)

သင်တန်းသား ၆၀ ခန့် ရှိသော တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များကို ဝက်သားအချိန် ၅၀ ခန့်ရှိသော ဝက်တစ်ကောင်ကို

အသားဟင်းအတွက် ဟား၅ကောင်အဖွဲ့သားများမှလှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။

တော်လှန်ရေးရဲဘော်များကလည်း ထိုအဟာရသည် တော်လှန်ရေးအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။

သင်တန်းသား ၆၀ ခန့် ရှိသော တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များကို ဝက်သားအချိန် ၅၀ ခန့်ရှိသော ဝက်တစ်ကောင်ကို

အသားဟင်းအတွက် ဟား၅ကောင်အဖွဲ့သားများမှလှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။

တော်လှန်ရေးရဲဘော်များကလည်း ထိုအဟာရသည် တော်လှန်ရေးအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။

သင်တန်းသား ၆၀ ခန့် ရှိသော တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များကို ဝက်သားအချိန် ၅၀ ခန့်ရှိသော ဝက်တစ်ကောင်ကို

အသားဟင်းအတွက် ဟား၅ကောင်အဖွဲ့သားများမှလှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။

တော်လှန်ရေးရဲဘော်များကလည်း ထိုအဟာရသည် တော်လှန်ရေးအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။

#D- Day channel