ၾကားသိသမွ်

တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Romanကိုယ်တိုင် ၆ ပေါက်ကျ

တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Roman ၆ ပေါက်ကျ

အိပ်ယာထ နောက်ကျလို့ ဆိုပြီး Ro Man ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။

တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Roman ၆ ပေါက်ကျ

အိပ်ယာထ နောက်ကျလို့ ဆိုပြီး Ro Man ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။


တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Roman ၆ ပေါက်ကျ

အိပ်ယာထ နောက်ကျလို့ ဆိုပြီး Ro Man ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။

တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Roman ၆ ပေါက်ကျ

အိပ်ယာထ နောက်ကျလို့ ဆိုပြီး Ro Man ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။


တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Roman ၆ ပေါက်ကျ

အိပ်ယာထ နောက်ကျလို့ ဆိုပြီး Ro Man ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။

တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Romanကိုယ်တိုင် ၆ ပေါက်ကျ

အိပ်ယာထ နောက်ကျလို့ ဆိုပြီး Ro Man ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။


တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Roman ၆ ပေါက်ကျ

အိပ်ယာထ နောက်ကျလို့ ဆိုပြီး Ro Man ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။

တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့အတွက် KNDF က တပ်ခွဲမှူး Roman ၆ ပေါက်ကျ


အိပ်ယာထ နောက်ကျလို့ ဆိုပြီး Ro Man ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။

Crd – Ro Man, PKPF