ၾကားသိသမွ်

ကုလသမဂ္ဂနှင့်လမ်းခွဲလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြောလာတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်

နေပြည်တော်ရှိ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ရုံးခန်းကို ဆက်လက်ထားရှိရန် ခွင့်မပြု

ကြောင်းစစ်ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်

ကုလသမဂ္ဂ အထွေအထွေအတွေးရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Schraner Burgener ၏ရုံးခန်း

ကို နေပြည်တော်တွင် ၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့်

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအေပါ် ဦးတည်ခကြ်ချမှတ်သည့် အဆိုဆုံးဖြတ်ခကြ်ျမားမွထွက်ပေါ်လာသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ျများကို အစဉ်တစ်စိုက်

ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ကုလသမဂ္ဂနွင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြသသည့်အနေဖြင့် Ms. Christine Schraner Burgener နွင့်

ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ရုံးခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟုစစ်ကောင်စီကဆိုသည်


ယခုရုံးခန်းကို ဆက်လက်ထားရှိရန်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကုလသမဂ္ဂသို့

ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်


နေပြည်တော်ရှိ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ရုံးခန်းကို ဆက်လက်ထားရှိရန် ခွင့်မပြု

ကြောင်းစစ်ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်

ကုလသမဂ္ဂ အထွေအထွေအတွေးရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Schraner Burgener ၏ရုံးခန်း

ကို နေပြည်တော်တွင် ၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်

ဦးတည်ချက်ချမှတ်သည့် အဆိုဆုံးဖြတ်ချက်များမှထွက်ပေါ်လာသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မျျားကို


အစဉ်တစ်စိုက်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြသသည့်အနေဖြင့် Ms. Christine Schraner

Burgener နှင့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ရုံးခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟုစစ်ကောင်စီ

ကဆိုသည်

ယခုရုံးခန်းကို ဆက်လက်ထားရှိရန်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကုလသမဂ္ဂသို့

ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်