ဘေးအခန်းက ညားခါစ လင်မယား

ဘေးအခန်းက ညားခါစ လင်မယား
ဘေးအခန်းက ညားခါစ လင်မယား

998 ဘေးအခန်းက ညားခါစ လင်မယား

ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက်

“XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်

Server-1 (သို့မဟုတ်) Server-2 တို့၏ အဆင်ပြေရာ serverတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

Videoအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ

Server-1 (သို့မဟုတ်) Server-2 တို့၏ အဆင်ပြေရာ serverတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ လွယ်ကူအောင် အမြဲမပျက်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည်

ဖုန်းထဲက browser သို့မဟုတ် Chrome browser များတွင် 9hannews.com ဟုတ် ရိုက်ရှာ၍လဲ လွယ်လင့်တကူ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်

Making money online

Making money online is a possibility, but it often requires time, effort, and in some cases, specific skills or resources. Here are several ways you can make money online:

Freelancing: Offer your skills or services on freelancing platforms like Upwork, Freelancer, or Fiverr.

Online Surveys and Market Research: Participate in online surveys, market research studies, and focus groups. Companies pay for consumer opinions and feedback.

Content Creation: Start a blog, YouTube channel, or podcast and monetize through advertising, sponsorships, affiliate marketing, or selling digital products.

Affiliate Marketing: Promote products or services through affiliate links on your website, blog, or social media. You earn a commission for each sale generated through your referral.

E-commerce: Platforms like Shopify, Woo Commerce, and Etsy can help you get started.

Online Courses and Ebooks: Share your expertise by creating and selling online courses, eBooks, or digital products on platforms like Udemy, Teachable, or Amazon Kindle Direct Publishing.

Stock Photography and Videography: If you’re a photographer or videographer, sell your work on stock media websites like Shutterstock, Adobe Stock, or Getty Images.

Server-1 (သို့မဟုတ်) Server-2 တို့၏ အဆင်ပြေရာ serverတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ လွယ်ကူအောင် အမြဲမပျက်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည်

ဖုန်းထဲက browser သို့မဟုတ် Chrome browser များတွင် 9hannews.com ဟုတ် ရိုက်ရှာ၍လဲ လွယ်လင့်တကူ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်

9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ လွယ်ကူအောင် အမြဲမပျက်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည်

ဖုန်းထဲက browser သို့မဟုတ် Chrome browser များတွင် 9hannews.com ဟုတ် ရိုက်ရှာ၍လဲ လွယ်လင့်တကူ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်

Server-1 (သို့မဟုတ်) Server-2 တို့၏ အဆင်ပြေရာ serverတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

ဘေးအခန်းက ညားခါစ လင်မယား

Server-1 (သို့မဟုတ်) Server-2 တို့၏ အဆင်ပြေရာ serverတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

ဖောင်းဒိုင်း ဇာတ်ကား

Video မကြည့်တတ်သူများနှင့် download မဆွဲတတ်သူများအတွက် နမူနာ download ဆွဲနည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါသည်

https://www.facebook.com/100015249676944/videos/964919701604673/

အပြာဇာတ်လမ်းတွေ ဖတ်ချင်ရင် Page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါ
https://www.facebook.com/9han.mm.love

ဖောင်းဒိုင်းတွေကြည့်ချင်ရင် Groupကိုလဲ join ထားနိုင်ပါတယ်နော်
https://www.facebook.com/groups/466328034579296/

ဖောင်းဒိုင်းတွေကို Telegram Channelထဲမှာ အများကြီးတင်ထားပေးတယ်နော် Joinထားလိုက်ဦး
https://t.me/mmbluebook

Remote Work: Look for remote job opportunities in various fields, such as customer service, programming, project management, and more. Websites like Remote.co and We Work Remotely list remote job openings.

Online Coaching or Consulting: Offer your expertise as a coach or consultant in areas like business, fitness, personal development, or any other niche.

Cryptocurrency and Forex Trading: If you have experience and knowledge in trading, you can engage in cryptocurrency or foreign exchange (Forex) trading.

Virtual Assistance: Provide administrative support services to businesses and entrepreneurs as a virtual assistant. Tasks may include email management, scheduling, data entry, and more.

Online Gaming and Streaming: If you’re skilled at video games, you can make money through streaming on platforms like Twitch, or by participating in e sports tournaments.

Investing: Invest in stocks, bonds, real estate, or other investment opportunities through online brokerage accounts or crowdfunding platforms.

Online Auctions and Marketplaces: Sell items on online marketplaces like eBay or Amazon.

Remember that success in making money online often requires dedication, patience, and continuous learning. Be cautious of online scams and offers that promise quick, easy money, as many of them are fraudulent. Always do your research and exercise caution when sharing personal information or making financial investments online.