ၾကားသိသမွ်

NUG က အသစ္ဖြဲစည္းလိုက္တဲ့ ကိုဗစ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးအဖြဲ႕ (CTF)

NUG ကေတာ့ ျပည္သူအေပၚ ကတိတည္တယ္

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္၊ ဆရာေဇာ္ေဝစိုး၊ ပဒိုမန္းမန္း တို႔ ဦးေဆာင္ကာ NUG အစိုးရ ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ ကိုဗစ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးအဖြဲ႕

(CTF) ကို July 17 ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါၿပီ။

UN ေအဂ်င္စီေတြ၊ နိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြ

ရဖို႔နဲ႔ NUG က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြ အကုန္ပါဝင္ပါမည္။

CTF သည္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပဲ UN ၊ ASEAN နဲ႔ နိူင္ငံတကာ

အစိုးရမ်ားအျပင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆီမွ ကာကြယ္ေဆးအပါအဝင္ နည္းပညာ၊

ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။

ကိုဗစ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးအဖြဲ႕ (CTF) အား အျပည့္အဝ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္။

အားတင္းထားၾကပါ ေသြးခ်င္းမ်ား…။